ALTRES TEMES

 1. Mecanismes Socials - Hedström-Swedverg-Gambetta

 Aquest text és un resum dels aspectes més generals relacionats amb els mecanismes socials, Els originals són d’autors molt coneguts del corrent de la sociologia analítica.
P. Hedström,  &  R. Swedberg,   Social mechanisms: An introductory essay
D. Gambetta, Concatenations of mechanisms.
Hedström, P. & Swedberg, R. (2007-1998) Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. New York, Cambridge University Press. pp. 1-31 i 102-124.
 
2. Privació relativa.  Diego Gambetta
 Diego Gambetta ens mostra en aquest text, del qual en resumeixo una part, una anàlisi de cinc mecanismes que quatre autors diferents han suggerit que ajudaven més a interpretar les dades d’Stouffer i col·legues en el llibre ‘The American Soldier’ en relació al concepte de privació relativa, que el mecanisme aportat pels autors originals.  
D. Gambetta, Concatenations of mechanisms.
Hedström, P. & Swedberg, R. (2007-1998) Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. New York, Cambridge University Press. pp 102-124.
 

3. Mecanismes-J.Elster.

Resum del text fonamental de Elster on revisa la seva teoria inicial sobre els mecanismes socials.

Elster J. A plea for mecanisms a Hedström-Swednerg (2007) Social Mechanisms (op.cit.)

4. Motivacions-Emocions-Evolució

Es tracta d'un text que millora molt el capítol del manual sobre Motivacions i Emocions. En el resum es resumeixen les línies principals del text.

Bernard, L. Mills, M., Swendson, L. Walsh R.P. (2005) An Evolutionari Theory of Human Motivation. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131 (2) 129-184 

5. Reducció de la dissonància

El text resumeix un article de Kuran on descriu els mecanismes de la dissonància expressiva: internalització i revolta; i el de reducció de la dissònància moral: racionalització, redempció i reconstrucció de la moral. L'article explica també la utilització d'aquests mecanismes de cara l'explicació i la predicció.

6.  L'estructura de les associacions socials

Es tracta del resum del primer capítol del llibre de P.M. Blau (1967) Exchange and Power in Social Life New York, John Willey and Sons. Es tracta, a parer meu d'un magnífic llibre d'introducció a la sociologia, potser massa oblidat. En aquest capítol ofereix una visió general de les associacions socials que després va desgranant al llarg del text.

7 (31/10/09)  Bernard, L. Mills, M., Swendson, L. Walsh R.P. (2005) An Evolutionari Theory of Human Motivation. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131 (2) 129-184

8 C IV sobre Motivacions Elster ESB 

9.(9/2/10) Epistemologia de la sociologia

El text és un resum, amb comentaris de JMM, d'algunes aportacions sobre aquest tema de quatre autors actuals: Runciman, Boudon, Searle i Bunge, sobre com s'ha de fer la recerca sociològica tenint en compte les característiques de l'acció social en tant que els éssers humans tenen consciència i llenguatge simbòlic, a més d'un transfons de capacitats, afectes i motivacions. Aquest text complementa textos anteriors sobre els mecanismes explicatius.

10 Habermas. Sobre la Teoria de l'acció de Parsons. Resum JMM

11.. Els aprofitats en els grups de treball. Text de recerca sobre estudiants universitaris sobre el tema dels Grups de treball i els aprofitats.

10.Resum dels capítols 4 i 5 de Explaining Social Behavior per al Seminari de Sociologia de L'ASC de l'IEC el dia 13 de març 2012.

12. Resum del capítol 8 de Elster sobre les emocions.

13. Resum del capítol 10 de Elster sobre Personalitat i situacions.

14  Reasum del Capitól 19 de Elster sobre la Interacció Estratègica

15. Reum del c. XX Jocs i Conducta. Elster ESB

16. Resum del cap. 21 sobre la Condinça (Elster RSB)

17. Resum del capítpñ 22 sobre les normess Socials (Elster ESB)

19. Capítol 1 d'Elster sobre Explicació i mecanismes (ESB)

20  Capítol 2 d'Elster sobre La ment (ESB) 

21 La matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu.

T
ext que conté una cronologia de la Història de Catalunya i Espanya compatades des de l'època medieval fins a l'actualitat, organitzada segons la matemàtica de la història. Descriu dos cicles des del 800 fins al 2500. També inclou a més de la formulació de la teoria un conjunt de textos que l'il·lustren. Útil per persones dedicades a les ciències socials.

Envieu els vostres comentaris a : Josep Maria Masjuan