Didàctica

PRESENTACIÓ
 
Com s’ha explicat breument en la introducció, el manual Fonaments de Sociologia està pensat explícitament per iniciar els estudiants universitaris als estudis de sociologia, això no obstant, pot tenir moltes aplicacions en altres titulacions que també contemplen complementàriament aquesta disciplina.
 
El plantejament didàctic que es proposa no pretén, ni de bon tros, ser ‘el plantejament didàctic’, sinó més aviat recopilar un seguit de propostes que poden ser utilitzades en la seva totalitat o parcialment o inspirar-ne unes altres de millors. No es tracta, doncs de considerar que tot el que s’ha fet fins ara no s’ha fet bé i per tant  cal remoure-ho tot, sinó més aviat d’oferir alguns recursos perquè el professorat, tenint en compte, les característiques de la matèria, les condicions de l’entorn, el tipus d’estudiants i les seves pròpies habilitats, n’aprofiti el que pugui per millorar l’ensenyament/aprenentatge en el nou entorn institucional.
 
El supòsit de partida del plantejament del ‘manual’ és el següent: Si es vol que els estudiants universitaris aprenguin d’una manera reflexiva, crítica, i amb capacitat d’aplicació dels coneixements a la resolució de problemes reals de l’ordre que siguin, s’han d’implicar activa i emocionalment en el procés. Així, doncs, la funció del docent no és principalment transmetre molts coneixements, sinó més aviat  orientar els estudiants i ajudar-los a que tinguin les eines necessàries per entendre’ls a fons, ampliar-los, relacionar-los i aplicar-los. Això comporta també afavorir que la implicació activa  és produeixi i es mantingui. Val a dir que no sempre ho aconseguirà perquè depèn principalment de l’estudiant, sobretot de les seves capacitats i de la seva voluntat d’esforçar-se i de dedicar-hi el temps necessari.
 
Els recursos que s’ofereixen són de tres tipus:
 
Els capítols teòrics
 
Els estudiants han d’estudiar i comprendre el text o les parts del mateix seleccionades pel professorat. La tasca del professor és introduir el tema, marcar els punts importants, clarificar els apartats més difícils, aportar aspectes complementaris o diferents, actualitzar les recerques que donen suport a la teoria, establir relacions amb altres aspectes teòrics o pràctics, resoldre dubtes, fer aportacions crítiques fonamentades etc.
Aquesta part està publicada en paper a la col·lecció ‘Materials’ del Servei de Publicacions de la UAB amb el número 209. En l’apartat Teoria de la pàgina WEB hi ha només una presentació de cada capítol.
 
Els textos complementaris
La seva funció és facilitar la comprensió del text principal, tot donant a conèixer algunes aportacions molt rellevants. Per això s’inclou un text clàssic i alguns articles de divulgació sobre temes d’actualitat. Per aquesta part el professorat pot potenciar la formació de grups d’estudiants que treballin a l’aula i a fora, els quals, si aprenen a treballar correctament, normalment assoliran uns resultats més valuosos que el que aconseguirien individualment. Una de les funcions del professorat de sociologia és aconseguir que les opinions dels estudiants siguin fonamentades, no simplement creences, i, per tant que els grups no es converteixin en tertúlies de cafè.
 
Els vídeos.
El visionat inicial d’un vídeo serveix per situar l’estudiant en la realitat social, que és el seu objecte d’estudi. Al començament d’un tema, els estudiants poden intentar d’analitzar la realitat presentada en l’audiovisual a partir dels recursos previs de què disposen. Al final de cada tema, els estudiants i el professor/a poden comprovar fins a quin punt han captat les aportacions teòriques que es pretenia i han après a fer-ne ús per analitzar els processos socials. 
 
Tan els textos com els vídeos plantegen unes quantes preguntes, a títol d’exemple, però les circumstàncies poden aconsellar un altre tipus de preguntes o d’exercicis pràctics.
 
El vídeo de cada capítol ha estat seleccionats d’un recull de 42 audiovisuals de diferent tipus –programes culturals de TV, films etc,--, dels quals se’n va seleccionar un fragment de 30 minuts aproximadament, amb la finalitat de facilitar la docència pràctica de Sociologia General i Estructura Social del pla d’estudis antic. 
 
La feina principal d’aquest treball, és a dir, la selecció dels fragments, la decisió dels talls importants i la construcció de les fixes va anar a càrrec de Blanca Luque, en aquell moment becària del departament de sociologia per fer aquesta feina. Hi van contribuir un conjunt de professors i professores d’aquestes  matèries: Ramón d’Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Tomàs Garcia, Francisco J. León Medina, Enrico Mora, Sònia Parella Xavier Rambla, Josep Verdaguer, coordinats per Josep M. Masjuan. Les tasques tècniques es van realitzar amb el suport d’Enric Pèrez i Jordi Gassiot del Serveis Audiovisuals UAB. [1]
 
Les fitxes que es mostren en el text adjunt ‘fitxes-vídeos.pdf’’ poden facilitar molt la feina del professorat.
 
[1] Està publicat en una versió interna del Departament de Sociologia, amb el següent títol ‘Projecte de reformulació dels plans docents de Sociologia general i Estructura Social per a la incorporació de les competències transversals als processos d’ensenyament i aprenentatge (I i II). Suport audiovisual per a les pràctiques d’aula. Bellaterra, Curs 2006-2007. El projecte va ser finançat gràcies a un programa d’innovació docent de la Generalitat de Catalunya.

Arxius PDFs