Capítol III La selecció natural de les variants culturals

INTRODUCCIÓ

En aquest capítol s’aborda el tema de la selecció natural de les variants culturals, una altre aspecte clau de la THD. Aquests autors, tot i considerar que usen el terme en sentit darwinià, és a dir poblacional i conseqüencialista, el diferencien de la selecció estrictament biològica perquè consideren que hi ha variants culturals que no són adaptatives biològicament i en canvi es difonen entre la població, amb conseqüències poblacionals ja que afecten les probabilitats de que les generació següent tingui un nombre de models per imitar més o menys freqüents en la societat on viuen, siguin o no adaptatius biològicament almenys fins un determinat nivell de tolerància. Es tracta d’un tema una mica enrevessat i polèmic que ja s’ha comentat en el capítol anterior, però que amb els exemples aportats pels autors es pot aclarir millor.

Així doncs, en el segon apartat es tracta dels concepte utilitzat pels autors, que ja ha estat introduït en el capítol anterior i de les inferències i hipòtesis que deriven dels models matemàtics de genètica de poblacions aplicats a la cultura.

En el tercer apartat  es compara la posició de la THD amb un autor molt pròxim,  William H. Durham, el qual amplia i matisa alguna de les seves propostes.
En el quart apartat es tracta de la funcionalitat dels aspectes simbòlics de la societat, com les ideologies i les religions.

Finalment en l’apartat de conclusions i discussió, s’exposen les principals conclusions dels autors i es valoren segons el meu criteri tenint en compte altres aportacions.