Altres temes

1. Mecanismes Socials - Hedström-Swedverg-Gambetta
 Aquest text és un resum dels aspectes més generals relacionats amb els mecanismes socials, Els originals són d’autors molt coneguts del corrent de la sociologia analítica.
P. Hedström,  &  R. Swedberg,   Social mechanisms: An introductory essay
D. Gambetta, Concatenations of mechanisms.
Hedström, P. & Swedberg, R. (2007-1998) Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. New York, Cambridge University Press. pp. 1-31 i 102-124.

Mecanismes socials. Resum de Hedström, Swedberg i Gambetta.pdf 
 
2. Privació relativa.  Diego Gambetta
 Diego Gambetta ens mostra en aquest text, del qual en resumeixo una part, una anàlisi de cinc mecanismes que quatre autors diferents han suggerit que ajudaven més a interpretar les dades d’Stouffer i col·legues en el llibre ‘The American Soldier’ en relació al concepte de privació relativa, que el mecanisme aportat pels autors originals.  
D. Gambetta, Concatenations of mechanisms.
Hedström, P. & Swedberg, R. (2007-1998) Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. New York, Cambridge University Press. pp 102-124.

 Privació Relativa Diego Gambetta.pdf
 

3. Mecanismes-J.Elster.
Resum del text fonamental de Elster on revisa la seva teoria inicial sobre els mecanismes socials.
Elster J. A plea for mecanisms a Hedström-Swednerg (2007) Social Mechanisms (op.cit.)

Mecanismes-J.Elster.pdf

4. Motivacions-Emocions-Evolució
Es tracta d'un text que millora molt el capítol del manual sobre Motivacions i Emocions. En el resum es resumeixen les línies principals del text.
Bernard, L. Mills, M., Swendson, L. Walsh R.P. (2005) An Evolutionari Theory of Human Motivation. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131 (2) 129-184 

Motivacions-Emocions-evoluci0.pdf

5. Reducció de la dissonància
El text resumeix un article de Kuran on descriu els mecanismes de la dissonància expressiva: internalització i revolta; i el de reducció de la dissònància moral: racionalització, redempció i reconstrucció de la moral. L'article explica també la utilització d'aquests mecanismes de cara l'explicació i la predicció.

Reducció de la dissonància - Kuram.pdf

6.  L'estructura de les associacions socials
Es tracta del resum del primer capítol del llibre de P.M. Blau (1967) Exchange and Power in Social Life New York, John Willey and Sons. Es tracta, a parer meu d'un magnífic llibre d'introducció a la sociologia, potser massa oblidat. En aquest capítol ofereix una visió general de les associacions socials que després va desgranant al llarg del text.

Estructura d les associacions socials.pdf

7 . (31/10/09)  Bernard, L. Mills, M., Swendson, L. Walsh R.P. (2005) An Evolutionari Theory of Human Motivation. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131 (2) 129-184

8. C IV sobre Motivacions Elster ESB 

9. (9/2/10) Epistemologia de la sociologia
El text és un resum, amb comentaris de JMM, d'algunes aportacions sobre aquest tema de quatre autors actuals: Runciman, Boudon, Searle i Bunge, sobre com s'ha de fer la recerca sociològica tenint en compte les característiques de l'acció social en tant que els éssers humans tenen consciència i llenguatge simbòlic, a més d'un transfons de capacitats, afectes i motivacions. Aquest text complementa textos anteriors sobre els mecanismes explicatius.

10. Habermas. Sobre la Teoria de l'acció de Parsons. Resum JMM

11. Els aprofitats en els grups de treball. Text de recerca sobre estudiants universitaris sobre el tema dels Grups de treball i els aprofitats.

10.Resum dels capítols 4 i 5 de Explaining Social Behavior per al Seminari de Sociologia de L'ASC de l'IEC el dia 13 de març 2012.

12. Resum del capítol 8 de Elster sobre les emocions.

13. Resum del capítol 10 de Elster sobre Personalitat i situacions.

14  Reasum del Capitól 19 de Elster sobre la Interacció Estratègica

15. Reum del c. XX Jocs i Conducta. Elster ESB

16. Resum del cap. 21 sobre la Condinça (Elster RSB)

17. Resum del capítpñ 22 sobre les normess Socials (Elster ESB)

19. Capítol 1 d'Elster sobre Explicació i mecanismes (ESB)

20  Capítol 2 d'Elster sobre La ment (ESB) 

22 Cronologia de las Reis de Castella i Catalunta des del segle IX fins al XXI 

La cronologia està ordenada comparant els reis de Castella i Catalunya abans dels Reis Catòlics d'Espanya. Un cop feta la unióel 1479 una columna hi ha els reis d'Espanya i en l'altre  les conseqüències per a Catalunya. El text comença amb les tesis del farmacèutic i historiador de Figueres, ALEXANDRE DEULOFEU  (1903-1977) el qual pertany a una escola que considera que història és cíclica.

23 La decadència de l'imperi espanyol

Ampliació de la cronologia intentant aplicar la teoria de Deulofeu des del 1898 fins l'actualitat caractaritzant cada epòca segons els reis o les repúbliques marcant els cicles de cada peróde indicant els anys a l'inici de cada un i aprofunint tres possibles causes de decadència: la corrupció , les guerres, la política i l'economia i els aldarulls socials.